درس دوم.....ادامه درس آموزش الفبای کوردی با یه... گلایه از کاربران...!!!!

مديران انجمن: avin, CafeWeb, Dabir, Noha, bahar, Modir-Kurdi

درس دوم.....ادامه درس آموزش الفبای کوردی با یه... گلایه از کاربران...!!!!

پستتوسط avin » شنبه مهر ماه 30, 1390 11:15 pm

بررسی دسته دوم :

نویسه هایی که از نظر نوشتاری مشترک  ولی از نظر تلفظ (طرز ادا ) متفاوت هستند .

در صامت ها : / ح / ع / غ / ق / و /

در مصوت ها : (  و  : ـو  )

نویسه های زیر در ظاهر کاملا شبیه به نویسه های زبان فارسی هستند اما باید تاکید کرد ، اگرچه از نظر نوشتاری این شباهت درست است اما در زبان

کُردی این نویسه ها کاملا متفاوت تلفظ ( اَدا ) می شود . بدین معنی که کُردها کلماتی مانند " حسن ، علی ، غار ، قاز ، ورود " را نسبت به فارس ها

بسیار متفاوت تلفظ می کنند .

صامت ها :
1 - (ح : حـ  ـحـ   ـح   ح )  
در زبان فارسی تلفظ این نویسه بسیار به نویسه‌ "( ﮬ :  هـ   ـهـ ) " شبیه است لذا برای تشخیص آن ، به

نویسه ی " ح " ، ( ح ِ جیمی ) و به نویسه " ﮬ " (ﮬِ دو چشم ) گفته می شود . بدین گونه که کلمه   " حمید "

با  ( ح ِ جیمی ) و " هادی " با (ﮬِ دو چشم ) نوشته می شود در حالی هر دو نویسه            ( ح  و  ﮬ  )

بصورت " ﮬ "  تلفظ می شود یعنی " حمید " را " همید " و " هادی " را نیز " هادی " تلفظ می کنند .

   اما در زبان کُردی نویسه " ح " همانند عربی از حلق تلفظ می شود . و تفاوت آن نسبت به نویسه   " ﮬ "

کاملا قابل تشخیص است .

" حەسەن ، حەرام ، حاشا ، حاڵی کردن ،  حەوت ، حیلەباز ، حەیدەر ، حەوتە ، "

لازم به ذکر است که تعداد زیادی از زبان شناسان کُرد معتقدند این نویسه در هیچ کلمه ریشه دار کُردی بکار

نمی رود و این نویسه متعلق به زبان های سامی بوده که با ورود اسلام به سرزمین کُردستان تا مدتها کُردها با

تلفظ این نویسه مشکل داشتند و مدت زیادی طول کشیده تا تلفظ این نویسه را یاد گرفتند .

   در الفبای لاتین نویسه ایی جدا برای این آوا  تعریف نشده است و از همان نویسه ی  " h / H  " استفاده می شود .  

-----------------------------------------------------------------------
2 - ( ع : عـ   ـعـ   ـع   ع  )

در زبان فارسی تلفظ این نویسه بسیار به نویسه‌ های زیر شبیه است :

( اَ  َ ) آوای فتحه در عربی / آ ( آی با کلاه ) /  ( اُ    ُ )آوای ضمه در عربی /  ( اِ  ِ  )آوای کسره در عربی

لذا برای تشخیص آن،به نویسه "ع "،( عین )گفته می شود.در زبان فارسی کلمات "علی ، عالی ، علوم

، عشق" به ترتیب شبیه " اَلی، آلی ، اُلوم ، اِشق " تلفظ می شوند .

اما در زبان کُردی نویسه " ع " همانند عربی از حلق تلفظ می شود . و تفاوت آن نسبت به نویسه های ذکر

شده در بالا کاملا قابل تشخیص است .

" عەلی ، عالی ، عولووم ، عەشق ، عاجز ، عادەت ، عەرەب "

لازم به ذکر است که تعداد زیادی از زبان شناسان کُرد معتقدند این نویسه در هیچ کلمه ریشه دار کُردی بکار

نمی رود و این نویسه متعلق به زبان های سامی بوده که با ورود اسلام به سرزمین کُردستان این نویسه نیز

وارد آواهای زبان کُردی شده است . به همین دلیل در الفبای لاتین نویسه ایی جدا برای آن تعریف نشده است و

از همان نویسه ی  "  e /E" استفاده می شود .  

   در الفبای لاتین نویسه ایی جدا برای این آوا  تعریف نشده است و مانند زبان فارسی عمل می شود یعنی به

جای این نویسه از نویسه های " e / E  یا a / A   یا o / O  یا / Ê   ê " استفاده می شود .
   -----------------------------------------------------------------------

3 و 4 - ( غ : غـ   ـغـ   ـغ   غ  ) و ( ق : قـ  ـقـ  ـق  ق  )

در زبان فارسی نویسه " غ " همانند نویسه " ق " تلفظ می شود . لذا به نویسه " غ " ، (غین ) و به نویسه "

ق " ، (قاف )  گفته می شود . بدین گونه که کلمات ( غار ، غارتگر ، غافل ، غربت ، غایب ) با     " غین " و

کلمات  ( قاب ، قاتل ، قصاب ، قشنگ ، قطار ) با " قاف " نوشته می شوند اما همه کلمات تقریبا با " قاف "

تلفظ می شوند یعنی بدین صورت :

(قار ، قارتگر ، قافل ، قربت ، قایب ، قاب ، قاتل ، قصاب ، قشنگ ، قطار )

تلفظ این دو نویسه در زبان کُردی :

  در زبان کُردی برای تلفظ نویسه " ق " انتهای زبان به ته سقف دهان چسبیده می شود و در لحظه بیرون راندن

هوا (با فشار ) زبان از سقف دهان جدا شده و آزاد می گردد .  

  برای تلفظ نویسه " غ " انتهای زبان به انتهای سقف دهان ( نزدیک به زبان کوچک ) چسبیده  می شود و در

هنگام بیرون راندن هوا ( بدون فشار  ) زبان همچنان به سقف دهان چسبیده می ماند .
ق:
"  قەشەنگ ، قەتار ، قابلەمە ، قۆری ، قیر ، قرپۆک ، قاچ ، قارچ ، قەیتان ، قازی "

  در الفبای لاتین این آوا با نویسه " q / Q "  نشان داده می شود .

غ:
" غارەتگەر ، غافڵ ، غوربەت ، غاییب ، غار کردن ، غەزەب ، غەیبەت ، غەمبار ، غەمخۆر ، غیرەت "

   لازم به ذکر است که تعداد زیادی از زبان شناسان کُرد معتقدند نویسه ی " غ "  در هیچ کلمه ریشه دار کُردی

بکار نمی رود و این نویسه متعلق به زبان های سامی بوده که با ورود اسلام به سرزمین کُردستان این نویسه

نیز وارد آواهای زبان کُردی شده است .

در بیشتر کلمات ریشه دار زبان کُردی نویسه ی " غ "  به نویسه ی  " خ " تبدیل می شود . در کلماتی که

همچین تبدیلی صورت نمی گیرد کلمه یی کُردی جای کلمه ی بیگانه را می گیرد.

کلمه غیر کُردی       نوشتن کلمه با الفبای عربی         تبدیل "غ"به"خ"یا جایگزینی با یک کلمه کُرددی
---------------      -------------------------------           ----------------------------------------------
    غم            >>                  غەم                     >>                             خەم
   غافل          >>                  غافڵ                     >>                            خافڵ
   غزال          >>                 غەزاڵ                     >>                           خەزاڵ
   غار            >>                    --                       >>                           ئەشکەوت
  در الفبای لاتین نویسه ایی جدا برای این آوا  تعریف نشده است و به جای این نویسه از نویسه " x / X "

استفاده می شود .

5 –( و :  و  )در زبان فارسی این نویسه همانند ( V ) در انگلیسی و ( ڤ ) در کُردی تلفظ می شود . بدین گونه که کلمه "

ورود " بصورت ( vorood ) ادا می شود . اصولا تلفظ دو نویسه " V " و " W " در زبان انگلیسی بسیار متفاوت

هستند .

به تلفظ ( W و V )  در کلمات زیرنگاه کنید:

" World , Want , Word , Web , Wage  "
"  Vacant , Van , Vanish , Verb , View "

تلفظ نویسه " و " در کُردی همانند تلفظ نویسه  " W " در انگلیسی و نویسه " و "  در عربی است . بدین گونه

که برای تلفظ آن لبها  غنچه می شوند  و هرگز از دندانها استفاده نمی شود ( لبها و دندانها هیچ تماسی با هم

پیدا نمی کنند )
به تلفظ نویسه " و " در کلمات نگاه کنید:

"  وەک ، وشە ، وەرە ، وەرز ، وریا ، وشک ، وشتر ، ورگ ، ورد ، واتا "

  در الفبای لاتین این آوا با نویسه " w / W   "  نشان داده می شود .

   پنج نویسه ی " ح / ع / غ / ق / و " با آنکه ظاهرا در کُردی و فارسی مشترک هستند اما باید

تاکید کرد که از لحاظ شکل تلفظ قرابتی با هم ندارند .
________________________________________
مصوت ها :


    به کلمات زیر در زبان کُردی و فارسی نگاه کنید :

کُردی    : کورد ، کورسی ، کورت ، کوردستان ، گورگ

فارسی : سرور ، غرور ، شروع ، رود ، کور


مصوت ها :

    به کلمات زیر در زبان کُردی و فارسی نگاه کنید :

کُردی    : کورد ، کورسی ، کورت ، کوردستان ، گورگ

فارسی : سرور ، غرور ، شروع ، رود ، کور

در نگاه اول نویسه " و ( صدای او ) " در کلمات کُردی و فارسی مشترک هستند.

   اما نویسه " و ( صدای او ) " در کُردی نسبت به فارسی بسیار کوتاه تر ( در حدود یک سوم ) ادا    می شود .

مانند تلفظ " او " در کلمه انگلیسی " Put "  و   احیانا تلفظ "او" در کلمه فارسی " پول " .

  به این نویسه در کُردی ( اوی کوتاه ) گفته می شود .

   کلمات فارسی فوق را با الفبای کُردی  می نویسیم :

فارسی :    سرور     ،    غرور    ،      شروع    ،    رود    ، کور

کُردی :     سوروور   ،   غوروور   ،    شورووع   ،   روود   ،   کوور


در کُردی  آوای " اوی کوتاه " را با یک " و "  و  آوای " اوی کشیده " را با دو  "وو" نشان می دهند .

پس نویسه " و " در بیشتر کلمات فارسی صدای " اوی کشیده " و در کلمات کُردی صدای " اوی کوتاه " می دهد .

به تلفظ نویسه " و ( صدای او کوتاه ) " در کلمات زیر نگاه کنین :

"  کورد ، کورسی ، کورت ، کوردستان ، گورگ ، كوڕ "

  در الفبای لاتین این آوا با نویسه " u / U  "  نشان داده می شود .
    
________________________________________
  نکته مهم
به این کلمات دقت کنید :

  وەک ، وشە ، وەرە ، وەرز ، وریا ، وشک ، وشتر ، ورگ ، ورد ، واتا

  کورد ، کورسی ، کورت ، کوردستان ، گورگ ، چەکوش ، درومان ، سوتمان ، كوڕ ، کورتان

نویسه ( و ) در کدامیک صامت ( صدای واو ) و در کدامیک مصوت ( صدای او )  است ؟

واضح است که در این کلمات ( و ) هم به عنوان صامت و هم به عنوان مصوت بکار برده شده است .
    
(و) در ردیف اول به عنوان صامت ( آوای نویسه W ) و در ردیف دوم به عنوان مصوت ( آوای نویسه U )

   این اشکال در الفبای عربی که برای هر دو آوای (  W صامت و U مصوت در لاتین ) یک نویسه ( کارکتر )

الفبایی یعنی   " و " تعریف شده است موجب مشکلاتی در امر یادگیری زبان کُردی شده است . در الفبای

کُردی با نویسه لاتین این اشکال برطرف شده است بدین گونه که برای آوای صامت نویسه W و برای آوای

مصوت نویسه U تعریف شده است .

________________________________________
                  جدول تطابقی نویسه های لاتین با نویسه های عربی مربوط به دسته دوم
صامت ها
لاتین      عربی
ندارد     ح
ندارد     ع
ندارد     غ
Q – q     ق
W – w     و
                        
  
مصوت ها
لاتین      عربی
u / U     و

ادامه دارد...
آخرين ويرايش توسط avin on دوشنبه آبان ماه 2, 1390 12:00 pm, ويرايش شده در 4.
در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند...

برای نویسنده این مطلب avin تشکر کننده ها: 6
Akam (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), abdulrahman (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), abumoez (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), mehr (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), saye (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 42.86%
 
نماد کاربر
avin
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 433
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 31, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 336 بار
تشکر شده: 531 بار
امتياز: 1820

پستتوسط abumoez » يکشنبه آبان ماه 1, 1390 9:31 am

سلام علیکم

جزاکم الله خواهر گرامی

نمیشه تلفظ صوتی هم اضافه بشه؟  :D

آخه بعضی رو نمیدونم چطوری تلفظ کنم  :idea:
نماد کاربر
abumoez
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 22
تاريخ عضويت: چهارشنبه مهر ماه 12, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 26 بار
تشکر شده: 27 بار
امتياز: 0

پستتوسط ommoez » يکشنبه آبان ماه 1, 1390 10:49 am

من چند تا دوست کرد دارم خیلی سخت حرف میزنن..
امیدوارم یه روزی حداقل سلام و احوالپرسی ساده رو بتونم یاد بگیرم
زنده باشید
✿ღکلبه احزان شود روزی گلستان غم مخورღ✿
http://laatahzan.blogfa.com/
نماد کاربر
ommoez
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 42
تاريخ عضويت: چهارشنبه مهر ماه 12, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 8 بار
تشکر شده: 67 بار
امتياز: 30

پستتوسط avin » دوشنبه آبان ماه 2, 1390 11:45 am

سلامی خوای گه وره له هه موتان....

سپاستان ئه که م...سپاس...

گله ییه کم هه یه:
با فارسی بیلم:


قبل از اینکه آموزش زبان کوردی رو توی سایت بزارم خیلیا ازم خواستن و من و تو این کار تشویق کردن،

سری اول یا درس اول که خوب بود..ولی الان که اومدم و بعد دو روز دیدم واقعا جا خوردم...

اگه نحوه ی آموزش مشکل داره خوشحال میشم که بگین....

و اگه خللی توی کاره بگین...

و .....اگه هم همه کوردی بلدن و احتیاجی نیست تا واقعا ادامه ندیم؟؟؟؟!!!!!!
در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند...
نماد کاربر
avin
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 433
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 31, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 336 بار
تشکر شده: 531 بار
امتياز: 1820

پستتوسط saye » دوشنبه آبان ماه 2, 1390 12:41 pm

به همین زودی؟!!!!!!!!!!
ما که داریم استفاده میکنیم.
فکر کنم کافی باشه اگه به فقط ده نفر کردی یاد بدین.
دو صد گفته چون نیم کردار نیست...
نماد کاربر
saye
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 258
تاريخ عضويت: شنبه آذر ماه 26, 1389 12:30 am
محل سکونت: پاوه
تشکر کرده: 520 بار
تشکر شده: 213 بار
امتياز: 990

پستتوسط ModireTalar » دوشنبه آبان ماه 2, 1390 1:26 pm

سلام؛
با تشکر از داد شیما مدیر تالار کردی
شروعتون برای آموزش زبان کردی خیلی خوب بوده،ان شا الله همینطور ادامه بدید.
میدونم که خیلی از کاربرا این خلا رو حس میکنن و یاد گرفتن زبان کردی رو برای خودشون یک نیاز میدونن،حالا ممکنه مطلب رو خونده باشن ولی نظری نداده باشن.
خداییش مطالبتون خیلی مفیده و شخصا نکات زیادی رو ازشون یاد گرفته ام.

برای نویسنده این مطلب ModireTalar تشکر کننده ها:
avin (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
ModireTalar
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 395
تاريخ عضويت: جمعه اسفند ماه 26, 1389 12:30 am
تشکر کرده: 633 بار
تشکر شده: 275 بار
امتياز: 2640

پستتوسط mehr » سه شنبه آبان ماه 3, 1390 3:49 pm

سلاو ئه وین گیان
زور سپاس گوله که م


لیم  ببوره :مدتی سردرد نذاشت به پینوس سر بزنم واسه همین نظر ندادم.وگرنه خیلی عالی بود مثل همیشه گل کاشتی.

در ضمنننننننننن:

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود!
"اللّهم انّا نسالک عیش السعداء و موت الشهداء و مرافقه الانبیاء و النصر علی الاعداء"

برای نویسنده این مطلب mehr تشکر کننده ها:
avin (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
mehr
کاربر طلایی
کاربر طلایی
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: دوشنبه فروردين ماه 8, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 1274 بار
تشکر شده: 1137 بار
امتياز: 1630

پستتوسط abdulrahman » سه شنبه آبان ماه 3, 1390 8:23 pm

عه رزوو سلامیم هه ن خیزمه ت تانه نه
ده س تان وه ش بو ئیستیفاده م که رد ...
ئه م ویم چوون حازیر نیه نانی مه تله بوو ئامووزیشوو کوردی زوو-زوو بووانوونو وه میشیو یادداشت به رداری که روو نه زه ره م نه دا په یتان مه گه ر نه ته شه کوریوه ویشکوو هالی که مته رین کاریوه ن مه تاوو په ی ده س وه ش بیه ی تان که روو...
و ئینه یچه بوواچوو که ئاموزیشیوو که شمه ،مه نیه یدیش لی سایتی تا سالیانی سال ئینشالله چه نه ش ئیستیفاده مه کیریو و په ی شیمه سواویش هه ن په س شه که تی نه ویدی وه به هیممه ت به کاریتان ئیدامه بده یدی...
ماتیلوو مه تالیبی به عدی تان هه نانی.

برای نویسنده این مطلب abdulrahman تشکر کننده ها:
avin (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
abdulrahman
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 237
تاريخ عضويت: چهارشنبه اسفند ماه 24, 1389 12:30 am
محل سکونت: کهکشان راه شیری/منظومه ی شمسی
تشکر کرده: 390 بار
تشکر شده: 249 بار
امتياز: 830

پستتوسط avin » چهارشنبه آبان ماه 4, 1390 10:18 pm

سلام و سپاس له هه موتان
ببورن
ببه خشن
دیاره توزی زوو هیلاک بووم
به لام ئه و روژه که بینیم که س دیده نی نه کردبوو....توزی دلگیر بووم....
.....
ممنون از همگی
ببخشید
من یه کم زود خسته شدم....
نباید اینقدر زود خسته میشدم
روزی که اومدم برای بازدید و آمارو دیدم یه کم جا خوردم
راسته :

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود!
در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند...
نماد کاربر
avin
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 433
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 31, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 336 بار
تشکر شده: 531 بار
امتياز: 1820

پستتوسط sondos » پنج شنبه آبان ماه 5, 1390 12:31 pm

سلام و سپاس بو تو داده ئه وینی یه ریز،زور زور ده ست و داوینت خوش بی.کاریکی زور جوانت کردوه هیوادارم هه روه ها دریژایی ببیت.
و یک خواهش از پینوسی های عزیز:به نظر من اسمهای کاربران مستعار نباشه بهتره،خود من شخصا بعضی از عزیزان رو هنوز نمی شناسم.همین داده اوین ظاهرا اسمتون شیماست،و من این رو از روی نظرات فهمیدم.اگر اسامی واقعی باشه بهتره،ممنون.
نماد کاربر
sondos
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 145
تاريخ عضويت: دوشنبه آبان ماه 1, 1390 12:30 am
محل سکونت: روانسر - کرمانشاه
تشکر کرده: 543 بار
تشکر شده: 272 بار
امتياز: 560


بازگشت به فێرگه ی زمانی کوردی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان