ღ~✿✿~ اشـــعـار هـــورامـی ~✿✿~ღ

مديران انجمن: avin, CafeWeb, Dabir, Noha, bahar, Modir-Kurdi

مه وله وی

پستتوسط tafgah72 » دوشنبه بهمن ماه 30, 1391 9:45 pm

خه یر  بو  فه له ک  کام  خه یال  که رده ن

دیسان من په ی شه ر  وه  یاد  ئاوه رده ن

دیــاره ن ئــه ساس دووری مســــازو

وه بـــالام  کـــالای خــــه مان مــوورازو

داخوم دووی دووری ی  کیش هانه سه ردا

دیســــان مـــن مـــدو  وه  رووی چه مه ردا

برای نویسنده این مطلب tafgah72 تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
tafgah72
کاربر طلایی
کاربر طلایی
 
پست ها : 932
تاريخ عضويت: پنج شنبه تير ماه 15, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 918 بار
تشکر شده: 1132 بار
امتياز: 6280

پستتوسط farzaneh » دوشنبه بهمن ماه 30, 1391 11:09 pm

بینایی دیده م تؤ وه سلامه ت
دیده نی دیدار که وت ئه و قیامه ت

ئه ر بینش نییه ن هه ی ئاوات وازم
باز هه ر ته سکینه ن گؤش وه ئاوازم

وه دل دا  ته فسیل زه لیلی ویه رد
چیش جه ئه وه ل دا ئاخرش ئاوه رد

باز به تاقه تیم نه رووی په رده وه
ده رگای گوزه رگای چه ن فه رد که رده وه

هور ئیزا و پیچ وه رد دووی کووره ی ده روون
ئاو ئاوه رد به ل هوون نه دیده ی گه ردوون

ریزا جه سه ردا بلیسه م که م بی
ئه سباب ته حریر ئه ی چه ند فه رد جه م بی

باز چیش بؤ یاران ده روون پر داخه ن
ئه غیاران ده ماغ دل وه په رداخه ن

سه رد بییه ن گه رمیی شه و قی هام فه ردان
گه رمه ن سه ردی زه وق جه رگه ی هام ده ردان

ریزان سه وزه ی گول مه عاریف وه گل
چؤل بیه ن چه مه ن جه سؤزه ی بلبل

نیگای ئیلتیفات گؤشه ی چه م که مه ن
رووی ده شت سه فای ئه هل دل ته مه ن

حالقه ی خه فیه ی زیکر ناله ی هه زار ره نگ
چوون حه لقه ی  ده رگای ویرانان دل ته نگ

مشیو جه گرد لا زاری و شیوه ن بؤ
جه کام لا؟لای دؤس ،کام دؤس وینه ی تؤ

که ی؟ئیسته،په ی کئ؟په ی دیده ی مه عدووم
چیش بیه ن ؟بیه ن جه دیده  مه حرووم

یانئ هه ی راسه ن ،یا قسه ی نا سه ن
دیاره ن کرده ی جچه پگه رد هه ر پاسه ن

مه وله وی
حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم

برای نویسنده این مطلب farzaneh تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
farzaneh
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 200
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان ماه 27, 1391 12:30 am
محل سکونت: پاوه
تشکر کرده: 171 بار
تشکر شده: 187 بار
امتياز: 340

پستتوسط tarannom » چهارشنبه اسفند ماه 1, 1391 1:12 am

په ل په ل خه زانان مه ریزان وه خاك
مه که ران به نیش په رده ي دل چاك چاك

دل جه زامی گاز په رده ي جه سته ي ویش
قه تره قه تره هون / جیا مه بو لیش

مه یو نه ده وران / دیده ي پر خومار
مه وارو رووي زه رد خه زانی خه مبار

هه ر خه زان وه لگی زار مه ریزییو
دل ده روش به دین ئه و مه خیزییو

مه رپه رواز مه بو مه ر سینه م بو چاك
نه با چوون خه زان غه لتان بو نه خاك

جه ئه زره ت ریزان به رگان نه ده روون
ئه و ریزیاي خاکه ن / من غه لتانی هوون

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » چهارشنبه اسفند ماه 1, 1391 1:14 am

یا شیخ سه نعانم

یا شیخ سه نعانم ، یا شیخ سه نعانم
عاشق په ی ته رسا،من چوون سه نعانم
بی باک جه تانه ی مه ناو مه نعانم
چوون"یه عقوب"داغدار په ی مای "که نعان"م

وامق په ی عوزرا زولف عه نبه رینم
فه رهاد جه حسره ت خالی شیرینم
جه به هرام به دته ر من نمه د پوشم
گول ئه ندام سه نده ن فام چه نی هوشم

مه جنوونی له یلم، بیابان گیلم
عاله م مه زانان په ی له یلی ویلم
زه ده ی گول جه مین وه نه وشه خالم
ها جه لاش هوشم،فیکرم،خه یالم

من چوون سالکان رای عه شقم دایم
یا شه یخ لاقه دیم جه لومه ی لایم
نه واچان په ی ده رد هه ر من موبته لام
سه د که س ها چوون من به ئایه ی که لام

هه زار که س وه ی ته ور شیوه ش ئی بازین
نیم به حه قیقه ت،نیم به مه جازین
تا مه جاز نه بو حه قیق نمه بو
حه قیق بی مه جاز ته حقیق نمه بو

ئه ر حه قیقه ته ن،ئه ر مه جازیه ن
دلو من به ئه و به خوا رازی یه ن
گشت جه من فیشته ر حالشان فه نان
داخم هه ر ئیده ن،هه ر په ی من مه نان

گرد جه هام ده ردی من حاشا که ران
سا خه لقان به یان ته ماشا که ران
ئه ر عاشق نه با یه کسه ر مه للا و شیخ
فتوا بو "سه ید ی" سه ربران به تیخ


"سه یدی هه ورامی"


عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 926
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » چهارشنبه اسفند ماه 1, 1391 1:19 am

ته شریف ناوه ردي............

باي شه مال چیش بی/ته شریف ناوه ردي؟
عه رضوحالی من په ي یار نه که ردي
مه ر شه ربه تی ده ست بی شه رتان وه ردي


یه قین هه رزه گه رد بی مه تامه نی
چوون سارائیان خه یال خامه نی
سه رسامی/سادار/ساراگیله نی

چول گه ردي که م فام/ته مام ویله نی
مه ر هه رکه س ده لیل ده رده دارانه ن
قاصیدي نامه ي که فته کارانه ن

چوون تو بی به ینه ن ئه حوال ناوه ره ن
سه ودایی صیفه ت/خه یال نه سه ره ن؟

ئومید هه ن ده رگیل سه رزه مینان باي
ئاواره ي وه ته ن جام جه مینان باي

تا به جه سته ي من هه نی هه ژاران
نه که ري خه ریک چه مه راي یاران

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » چهارشنبه اسفند ماه 1, 1391 1:25 am

چراغم چونم  . . .

چیش واچوون جه ده ست هیجرانت چونم
گیروده ی ئافاق ده ستی گه ردوونم
سه برت سوچنان،یانه ی ده روونم

تو ویت مه زانی دل چه ند سه برش که رد
په رده ی سه رپوشاو شکایه ت نه که رد
ئیسه ها سه برم جه تاقه ت بریا
یانه ی سه برم سفت،په رده ی دل دریا

ئیدشان واته ن حه کیمانی حال

جه سه بر که رده ن سه نگ مه بو به لال

"بیسارانی"


عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 926
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » چهارشنبه اسفند ماه 1, 1391 1:30 am

چراغ شکاوان.............

فیداي دووریت بام ده روون شکاوان

بلیسه ي ئاهم وه پاي عه رش یاوان

گه رمیش ستاران تاو تاو مه تاوان

خه ریک مه نده نان من چه نی زامه ت

دووریت مه نمانو په نه م قیامه ت

فیداي دووریت بام چیشش که رده ن پیم

بیزار بیه نان جه زینده گی ویم

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » چهارشنبه اسفند ماه 1, 1391 1:33 am

ئــــــازیز نه واچی دڵ دووری سه‌ردن
جه دوریه‌که و تۆن ڕوخسارم زه‌رده‌ن


خه‌فه‌ت بی پایان ده‌ردم بی ژمـــــــار
دڵ ئاره زوشه‌ن بو میمانی یــــــــــــار

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 926
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » چهارشنبه اسفند ماه 1, 1391 1:40 am


چراغم به خته ن...........

به ویم مزانو به ختم به دبه خته ن
جه دووري بالات زامه تم سه خته ن

مزانو به حال مه رده نیم وه خته ن
ئه لماسی دووریت نه دل کارکه رده ن

به سه د حه کیمان ده وا نه به رده ن
شیم وه لاي حه کیم ببه رو ده وام

ده ردي بی زامه ت هیجران سه رئه نجام
واتم ئه ي حه کیم هانا سه د هانا

بکه ره ده وام حه کیمی دانا
حه کیم وات فه قیر زامه ت ناچاره ن

ده ردت ده ردیوه ن زام نادیاره ن
زامه تی دووریت نه دل که رده ن کار

سیوا جه مه رده ن که س نه به رده ن چار
سا زانام حه کیم ده واش نه به ردا

ده سیو خول وخاك که ردم به سه ردا
هه ردام به سه ردا په ري جه سته ي ویم

په ري زامی سه خت جه ي نه ره سته ي ویم
هه ردام به سه ردا په ي زامی سه ختم

په ي ستاره ي شووم به دبه ختی به ختم
سا که من حه کیم نه که ردش ده وام
مه ر ئه جه ل به یو بده رو شه فام


بیسارانی"

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » چهارشنبه اسفند ماه 1, 1391 1:44 am

پایێز

پایێزه ن مـاچــی جه‌ ژنی دلداره ن
دڵپه سه ن ماچی چه می خۆماره ن

فه‌رشه ن سه‌رزه مین به‌گه‌ڵای داران
تا پاش بنیا ســـه‌ر ناسک نازاران

ده نگی ژه ره ژان.نه‌غمه‌ی قـه‌ناری
نه سه‌رد و نه گه‌رم هه وای وه هاری

گۆڵان کۆچ که‌رده‌ن میوه چون گوڵه‌ن
به‌ی هه‌نار و ساو په‌سه‌ننی دله ن

چنــــار مه واچــــی باڵای دڵــداره ن
زه‌رده‌ن زه‌رد بیه‌ن ماچی بی یاره‌ن

خشه‌ی گه‌ڵاریز خـرپه‌ی پای یاره ن
بوی یاســـه‌مه‌ن .. نه‌م مه‌یۆ واران

گا هــه ور مه گێرو چه‌ماو ڕۆجیاری
گا هــه وره گرمه پیسه و وهاری

گا ده‌نگــی یاران په‌ی هه‌لچا گێڵا
گا دڵ جه شـــــۆنی دڵدارش وێڵا

تۆمڵه به‌ر ئامان نیم سه وز دیاران
هــه‌وره بروسکێو تاو تاوێــو واران

دنیا چه‌ م که‌ردو ئه‌جیاش وه هارا
چێش دیش پاییزی دڵی خه مبارا

گـا تاریک گـا تـــه‌م گـا وه‌ره‌تاوه ن
گا نه‌غمه‌ی بۆڵبۆل هاژه‌ی هاناوه‌ن

گه رچی پایێزه ن ڕه‌نگش ماته‌مه ن
ئارام به‌خشی ڕۆح لابه‌ره‌ی خه‌مه‌ن

نگــاری پایێــــز چوون وه ش نگاران
ئه‌سپابی وه‌شیش لای هه‌م وه‌ناران

مه‌ر چه‌می عه‌ قڵت بیناییش تار بو
یا شعوور شیویای ده‌سی ئه غیار بو

ئه گه رنا وینی چــا گرد ئاســـــــاره
ده‌ســـــی حکمـــــه‌تی ئا وه‌ش نگاره


(سابیر سه عیدی)


عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 926
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » چهارشنبه اسفند ماه 2, 1391 11:50 am

هیجران نیشش دا...........

هیجران وه گیانم هه زار نیشش دا

نیشی زامه تش ئه وه ند ئیشش دا

ئیش وه ختی مه رگ جه فا کیشش دا

هیجرانش به ي ته ور نه ته ن جا گرته ن

وه خته ن که گیانم به ربشو جه ته ن

من هه م په ي رازیم گیانم شو وه باد

گیانی هیجران کیش کی پیش مه بو شاد؟

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » چهارشنبه اسفند ماه 2, 1391 1:28 pm

بینایی چه مان به رگوزیده که م
من هه ر ئه و غولام،زه ر خریده که م
شه رتم ئه و شه رته ن هه تا زینده که م
ددانی ته مای تو نه که نده که م

تو به ده ستی قه سد،جه به د وازه که م
منت بی ناز که رد ساحیب نازه که م
من "سه یدی"غولام قه دیم زاده که م
وه ی من ده ریغا سیا تاله که م


"سه یدی هه ورامی"

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها: 2
tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 926
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » پنج شنبه اسفند ماه 2, 1391 1:03 am

قیبله م گرفتار............

دل به جه فاي تو بیه ن گرفتار

هیجرانت به ي ته ور وه نه م که رده ن کار

مات و بیده نگم چوون نه قشی دیوار

نه زووان یاران چه نیت که رو راز

نه هه ن ده لیلی عه رز که رو نیاز

نه گوش نه زووان مه ژنه وو ده نگت

نه چه م نوورش هه ن بوینو ره نگت

نه کوتا مه بو هه ناسه ي سه ردم

نه تو مه زانی به حالی ده ردم

خه ریکم به ي ده رد جه فاي سه خته وه

به ي تاله ي به دبه خت مه جنوون ره خته وه.
برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), farzaneh (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » پنج شنبه اسفند ماه 2, 1391 1:26 am

دل نالانشه ن ، دل نالانشه ن
هامسه ران جه ده رد،دل نالانشه ن
زویرش جه تاو خه یالانشه ن
ئاره زوی ته واف عه ودالانشه ن

جه دووری یاران بی قه راریمه ن
واوه یلاوو حه شر،شین و زاریمه ن
ئاره زووم که رده ن چوون قه دیم سالان
بشوون په ی ته واف بارگه ی"عه ودالان"

به دله ی خه مناک نامراده وه
به ده رون غه مبار خه م به باده وه
فه سلی گول گه شته ن واده ی گولانه ن
عه ترشان ده وا ی ده ردی دلانه ن

په ی دیدارشان گه رمی تاسه مه ن
سه ر زه مین گرته ن،دووی هه ناسه مه ن
"پیر روسته م" ویران،که س نیه ن تیشدا
ویرانیش مه دو جه رگم به نیش دا

"شه وبو"ش نیلی پوش خه مگین دیاره ن
"چنوور"ش په شیو چوون زولفی یاره ن
سه ربه رزان،هه ردان،عه ودالان تاره ن
سه یرش په ی یاران چوون ژه هری ماره ن

با به دوعای خه یر یاران که رمی شاد
خاسی عه ودالان باوه رمی وه یاد
هه ر هه فت عه ودالان بگیرمی دامان
به لکم بیاوان یاران وه لامان

یا هه فت عه ودالا دل پاکی دل ساف
نامتان مه شهووره ن جه قاف تا به قاف
ساکنانی غار کوی به رزو بوله ند
دوعا مه قبولان بارگه ی خوداوه ند

وه به رزی ئه و کو به رز بو پایه تان
به دایم پیمان مه نو سایه تان
"سه یدی" شه رتش بو چوون وه فاداران
به یو په ی ته واف بارگه ی عه ودالان


"سه یدی هه ورامی"

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 926
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tafgah72 » جمعه اسفند ماه 4, 1391 6:15 pm

ئاخ و داخ دیسان فه صل وه هاران          

              واده ی ته ماشای گول و گولزاره ن  

دله ی نمه مبارم زویرو زاره ن                

              نوبه ی حه سره تان فه صل وه هاران

دمای چه ند سالی که س نمه زانو            

            خاکمان کامه ن ، فاتحیو وانو

ئاخم په ی مه رده ن ، داخم په ی مه رده ن      

         ئینه گشت خه طای چه رخ چه پ گه رده ن

برای نویسنده این مطلب tafgah72 تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
tafgah72
کاربر طلایی
کاربر طلایی
 
پست ها : 932
تاريخ عضويت: پنج شنبه تير ماه 15, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 918 بار
تشکر شده: 1132 بار
امتياز: 6280

قبليبعدي

بازگشت به شێعر و کۆرته چیرۆک

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان